1. Noteikumi

1.1. Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” nolikums

1.2. Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” iekšējās kārtības noteikumi

1.3. Grozījumi Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra „Altona” 2019.gada 2.septembra iekšējos noteikumos Nr.BJCP-19-2-nts “Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra iekšējās kārtības noteikumi”

1.4. Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītības iestādei piederošas un nepiederošas personas

1.5. Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” izglītības procesa organizēšana, nodrošinot COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

1.6. Kārtība, kādā nodrošināma audzēkņu profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrā “Altona” un tās organizētajos pasākumos

1.6.1 PIELIKUMI pie kārtības, kādā nodrošināma audzēkņu profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrā “Altona” un tās organizētajos pasākumos

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā (tālr. 67026859, 67012031, e-pasts: bac@riga.lv), nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem.